Kế hoạch Nhà trường

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

8/23/2021 5:30:18 PM

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022 Thực hiện quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và áp dụng các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Thực hiện Công văn số 2577/ SGDĐT- GDTrHTX ngày 10/8/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình hướng dẫn thực hiện giản cách xã hội đối với việc áp dụng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid -19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 938/HD-CĐGD ngày 12/8/2021 của Công đoàn ngành Giáo dục hướng dẫn đẩy

Chọn trang