Tin tức chung

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

1/11/2021 11:20:41 AM

Nghị định Số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý và sử dụng pháo Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.