Bài Viết

Thông Báo: danh sách xếp lớp 10 (có điều chỉnh)

8/25/2020 3:14:42 PM

+ 7h30 ngày 26/8/2020: Tất cả Học Sinh lớp 10 tập trung tại trường để nhận lớp và nghe phổ biến nội quy, hướng dẫn chuẩn bị cho năm học mới.
+ Yêu cầu tất cả học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Côvid-19; tất cả các em phải mang khẩu trang từ nhà đến trường, trong thời gian ở trường và từ trường về nhà; khi đến trường học sinh tự giác rửa tay bằng xà phòng xát khuẩn trước khi vào trường tại các khu vực đã quy định.
Danh sách học sinh lớp 10 có trong file đính kèm ở dưới
Những tệp tin đính kèm: