Tin tức chung

Quy định về tiếp dân trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

2/29/2020 7:10:20 PM

  SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 


Số: 38/QĐ-THPT LQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bố Trạch, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

QUY ĐỊNH

Về việc tiếp công dân trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện Công văn 402/SGDĐT-CTrTT ngày 27/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; để giảm nguy cơ mắc bệnh Covid-19, chủ động phòng chống dịch tại trường học và trong cộng đồng, trường THPT Lê Quý Đôn quy định về việc tiếp công dân trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Bảo vệ trường kiểm soát người ra vào trường chặt chẽ; hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường; yêu cầu công dân đến trường giao dịch phải trình bày rõ nội dung làm việc, nếu thấy cần thiết thì cho vào trường.

2. Khi giao dịch, tiếp xúc với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, công dân phải chú ý thực hiện các yêu cầu sau:

- Đeo khẩu trang đúng cách;

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp; vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác, rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định;

- Không khạc nhổ bừa bãi;

- Thực hiện việc kiểm tra sơ bộ về thân nhiệt khi được yêu cầu.

Trên đây là quy định về việc tiếp công dân trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quy định này sẽ được bãi bỏ khi thời gian dịch bệnh chấm dứt. Đề bảo vệ trường, công dân khi đến giao dịch tại trường phải nghiêm túc thực hiện các quy định trên để công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt./.      

 

Nơi nhận:     

- CB, CC, VC đơn vị (TB);

- Thông báo Website, Bảng tin;

- Lưu: VT.       

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Lê Thị Thu Hà