Tin tức chung

Kết quả HT&RL năm học 2016-2017 Khối 10

5/28/2017 10:19:52 PM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM BÌNH QUÂN - XẾP LOẠI


Khối 10, Năm học: 2016 - 2017
STT Họ và tên Lớp Điểm bình quân Học lực Hạnh kiểm Số buổi nghỉ
Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN
1 Nguyễn Hữu An 10A10 7,1 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
2 Phan Thị Kim Anh 10A10 6,3 6,1 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
3 Dương Ngọc Ánh 10A10 5,8 6,3 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
4 Lê Thị Thúy Dung 10A10 6,3 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
5 Phan Hải Đăng 10A10 7,3 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 2 2
6 Nguyễn Trung Đức 10A10 4,9     Yếu     T.bình     3 21 24
7 Nguyễn Văn Đức 10A10 6,0 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 3 0 3
8 Nguyễn Minh Hải 10A10 5,7 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
9 Lê Thị Hiền 10A10 6,6 6,3 6,4 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 1 1
10 Nguyễn Thị Thu Hiền 10A10 6,6 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 1 4
11 Trần Thung Hiếu 10A10 6,0 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
12 Hoàng Hiệp 10A10 5,4 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
13 Võ Thị Kim Hồng 10A10 5,9 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
14 Đỗ Minh Huấn 10A10 5,4 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 3 4
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10A10 6,0 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
16 Hoàng Thanh Hương 10A10 6,8 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
17 Trần Thị Hương 10A10 6,8 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
18 Dương Thị Khuyên 10A10 5,6 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
19 Dương Mai Lan 10A10 6,2 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
20 Lê Thị Phương Lan 10A10 6,8 6,3 6,5 Khá T.bình Khá Khá Khá Khá 0 0 0
21 Lê Quyên Lâm 10A10 5,2 5,5 5,4 Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 1 3 4
22 Dương Thị Thùy Linh 10A10 7,3 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
23 Nguyễn Hoàng Long 10A10 5,9 5,7 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 0 0 0
24 Lê Thị Ngọc Mai 10A10 6,3 6,1 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 4 3 7
25 Trương Thị Nhật Mai 10A10 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
26 Nguyễn Thị Tình Nhi 10A10 5,9 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
27 Phan Hoàng Phúc 10A10 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 1 1
28 Hoàng Tri Phương 10A10 5,4 5,7 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 1 2
29 Trần Trọng Quân 10A10 5,3 5,8 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
30 Nguyễn Thị Quy 10A10 5,7 6,0 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 2 4 6
31 Nguyễn Ngọc Sơn 10A10 5,7 5,5 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 2 3
32 Trần Phan Hông Sương 10A10 6,5 6,7 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
33 Nguyễn Văn Tài 10A10 6,1 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 3 0 3
34 Lê Thanh Tâm 10A10 6,4 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 3 4
35 Hoàng Nhật Tân 10A10 6,6 6,5 6,6 Khá T.bình Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
36 Dương Ngọc Thành 10A10 6,4 6,5 6,5 T.bình T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
37 Dương Thị Mai Thảo 10A10 7,0 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
38 Nguyễn Văn Thuyết 10A10 5,9 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 3 0 3
39 Hoàng Trung 10A10 4,8 5,3 5,1 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 0 2 2
40 Phan Thị Thu Tthủy 10A10 6,3 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 1 1
41 Lê Ngọc Tuấn 10A10 5,6 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
42 Nguyễn Kim Tuấn 10A10 6,5 6,4 6,5 T.bình T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
43 Nguyễn Thành Vinh 10A10 5,8 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 0 0
44 Nguyễn Thị Trà Vy 10A10 5,7 5,9 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 3 4
45 Nguyễn Thị Bảo Yến 10A10 6,2 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 8 1 9
46 Phan Thị Kim Anh 10A11 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 0 1 1
47 Phan Thị Ngọc Ánh 10A11 5,9 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
48 Trần Văn Bình 10A11 6,5 6,5 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
49 Trần Hải Dương 10A11 5,1 4,9 4,9 Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 0 6 6
50 Trần Văn Giáp 10A11 5,1 5,2 5,1 Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 4 8 12
51 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10A11 7,0 6,8 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
52 Lê Thị Thu Hải 10A11 5,7 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
53 Đặng Thị Quỳnh Hoa 10A11 6,1 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 2 0 2
54 Võ Thị Ngân Hoa 10A11 6,4 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
55 Nguyễn Thị Hồng 10A11 6,6 6,4 6,4 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
56 Nguyễn Thu Hồng 10A11 6,4 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 1 1
57 Hoàng Văn Huy 10A11 5,4 5,1 5,2 T.bình Yếu T.bình Khá T.bình T.bình 2 14 16
58 Đặng Thị Thanh Huyền 10A11 6,0 5,5 5,7 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 2 3
59 Trần Mạnh Hùng 10A11 5,4 5,3 5,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
60 Trương Phi Hùng 10A11 5,2 5,2 5,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
61 Dương Đình Hưng 10A11 4,9 5,2 5,1 Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 1 2 3
62 Nguyễn Thị Hồng Hương 10A11 5,2 5,5 5,4 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 0 2
63 Nguyễn Thị Thu Hương 10A11 6,4 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 1 2
64 Trần Thị Thu Lan 10A11 6,2 5,8 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 5 6
65 Lê Thị Thùy Linh 10A11 6,6 6,3 6,4 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 3 1 4
66 Dương Hoàng Long 10A11 4,3 4,5 4,4 Yếu Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình 6 17 23
67 Dương Hữu Long 10A11 4,7     Yếu     T.bình     7 0 7
68 Phan Thanh Long 10A11 4,9 5,1 5,1 Yếu T.bình Yếu T.bình T.bình T.bình 0 4 4
69 Phan Thị Lộc 10A11 5,8 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 0 1 1
70 Hoàng Thanh Luân 10A11 7,2 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
71 Trịnh Thị Mai Ly 10A11 6,5 6,3 6,3 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
72 Văn Viết Minh 10A11 4,9 5,1 5,0 Yếu T.bình T.bình Yếu Khá Khá 0 2 2
73 Hoàng Đại Nghĩa 10A11 6,0 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 2 3
74 Phạm Thị Bích Ngọc 10A11 7,1 6,5 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 9 11
75 Hoàng Thị Hồng Như 10A11 6,5 6,5 6,5 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
76 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10A11 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
77 Hồ Thị Hà Phương 10A11 6,7 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
78 Hồ Thị Nhã Phương 10A11 5,5 5,2 5,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 7 7
79 Trịnh Thị Thúy Phương 10A11 5,9 6,5 6,3 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
80 Phạm Đức Cao Sơn 10A11 5,7 5,3 5,4 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 5 5 10
81 Trần Đình Thịnh 10A11 5,5 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
82 Võ Thị Ngọc Thúy 10A11 7,0 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
83 Nguyễn Thị Anh Thư 10A11 6,5 6,1 6,3 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
84 Phan Thị Hoài Thương 10A11 5,6 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
85 Võ Văn Trường 10A11 4,9 4,7 4,8 Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 4 12 16
86 Phạm Anh Tuấn 10A11 5,9 5,6 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 0 0 0
87 Phạm Tuyên 10A11 4,8 5,2 5,1 Yếu T.bình Yếu T.bình T.bình T.bình 0 0 0
88 Trần Thị Thảo Vân 10A11 6,6 6,5 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
89 Đào Duy Việt 10A11 6,6 6,4 6,5 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
90 Dương Triệu Vy 10A11 5,6 5,2 5,3 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 0 4 4
91 Lê Tiến Anh 10A12 5,8 5,5 5,6 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 2 2 4
92 Nguyễn Quốc Hoàng Anh 10A12 6,0 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 3 4
93 Phan Ngọc Ánh 10A12 5,5 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
94 Nguyễn Thị Lệ Châu 10A12 5,9 6,0 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 4 5 9
95 Nguyễn Hoàng Du 10A12 5,9 5,6 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 5 6
96 Dương Mạnh Hà 10A12 5,8 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 1 2 3
97 Phan Thị Ngọc Hà 10A12 6,5 6,3 6,3 Khá T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 0 1
98 Hoàng Minh Hải 10A12 5,4 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 3 1 4
99 Phan Thị Thu Hoài 10A12 5,8 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 5 1 6
100 Nguyễn Thế Hoàng 10A12 5,0 4,9 4,9 Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 7 3 10
101 Nguyễn Quang Huy 10A12 5,5     T.bình     T.bình     16 14 30
102 Nguyễn Mạnh Hùng 10A12 5,0 5,2 5,1 Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 16 28 44
103 Dương Mỹ Linh 10A12 6,3 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
104 Nguyễn Thị Thùy Linh 10A12 5,8 5,7 5,8 T.bình T.bình T.bình Yếu T.bình T.bình 4 8 12
105 Phan Thị Nhật Linh 10A12 6,5 6,8 6,7 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 9 1 10
106 Hoàng Tiến Long 10A12 5,2 5,2 5,2 Yếu T.bình Yếu T.bình T.bình T.bình 4 13 17
107 Phan Thanh Long 10A12 5,6 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 1 1
108 Phạm Thị Khánh Ly 10A12 6,5 6,7 6,6 Khá T.bình Khá Khá Khá Khá 1 1 2
109 Phan Thị Minh Lý 10A12 6,1 6,8 6,6 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 2 0 2
110 Dương Thanh Minh 10A12 6,5 6,5 6,5 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
111 Lê Văn Minh 10A12 5,8 5,4 5,5 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 0 0 0
112 Trương Thị Trà My 10A12 6,1 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 1 2
113 Trần Ánh Ngọc 10A12 6,5 6,1 6,3 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 4 4
114 Nguyễn Văn Nguyên 10A12 5,4 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 3 2 5
115 Nguyễn Hoàng Nhung 10A12 6,4 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 2 2 4
116 Trần Tuấn Phong 10A12 5,6 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 2 0 2
117 Chu Minh Quang 10A12 6,1 5,8 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
118 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 10A12 5,7 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Yếu Yếu Yếu 0 18 18
119 Phan Ngọc Tân 10A12 5,9 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
120 Võ Minh Thái 10A12 5,3 5,2 5,2 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 6 3 9
121 Hồ Minh Thắng 10A12 5,6 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 8 2 10
122 Lê Hưng Thịnh 10A12 5,5 5,1 5,2 T.bình T.bình T.bình T.bình Yếu Yếu 3 4 7
123 Nguyễn Quang Thọ 10A12 6,5 6,0 6,2 Khá T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
124 Nguyễn Xuân Thông 10A12 5,9 4,6 5,1 T.bình Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 5 15 20
125 Nguyễn Thị Hồng Thơm 10A12 6,1 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
126 Hồ Thị Thủy 10A12 7,0 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
127 Phan Thị Thu Thủy 10A12 6,1 5,9 6,0 T.bình T.bình T.bình T.bình Yếu Yếu 0 4 4
128 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10A12 6,0 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
129 Phan Văn Toàn 10A12 6,7 7,1 6,9 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
130 Hoàng Quốc Tuấn 10A12 5,7     T.bình     Yếu     3 6 9
131 Hoàng Thị Tuyết 10A12 6,3 6,4 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 1 1
132 Phan Thị Khánh Vân 10A12 6,5 6,7 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 1 6
133 Hồ Thị Ngọc Yến 10A12 5,9 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 1 1 2
134 Phạm Thị Yến 10A12 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 8 9
135 Nguyễn Thị Lan Anh 10A4 7,1 6,7 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
136 Trần Thị Biên 10A4 7,5 7,5 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 2 3
137 Hoàng Phan Bình 10A4                   6 0 6
138 Đinh Thị Hồng Diệu 10A4 7,6 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
139 Phan Thanh Dũng 10A4 6,7 6,6 6,7 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
140 Nguyễn Thành Đạt 10A4 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
141 Dương Thị Hải Hà 10A4 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
142 Phan Thị Hà 10A4 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
143 Nguyễn Thanh Hải 10A4 6,7 6,5 6,5 Khá T.bình Khá Khá Tốt Tốt 0 2 2
144 Nguyễn Văn Hải 10A4 6,1 6,0 6,0 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 5 16 21
145 Phan Thanh Hải 10A4 6,4 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 2 8 10
146 Phạm Thị Mỹ Hằng 10A4 6,8 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
147 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10A4 7,1 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 10 12
148 Võ Thị Thanh Hoa 10A4 6,8 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
149 Nguyễn Thị Hồng Hương 10A4 6,5 6,5 6,5 Khá T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
150 Lê Thanh Kiều 10A4 7,1 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 5 10
151 Nguyễn Thị Lài 10A4 7,1 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
152 Võ Thanh Lâm 10A4 6,7 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
153 Tô Thanh Lể 10A4 8,3 8,6 8,5 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
154 Phạm Thị Thùy Linh 10A4 7,0 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
155 Võ Thị Mỹ Linh 10A4 6,9 6,7 6,7 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 1 13 14
156 Phan Thị Khánh Ly 10A4 7,2 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
157 Hoàng Thị Minh Lý 10A4 6,5 6,3 6,3 Khá T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 1 2
158 Nguyễn Thị Phương Mai 10A4 6,8 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
159 Nguyễn Quang Minh 10A4 6,0 5,9 5,9 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 0 3 3
160 Nguyễn Thị Thu Nga 10A4 6,4 6,4 6,4 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 2 3
161 Đinh Ngọc Nhật 10A4 6,6 6,4 6,5 T.bình T.bình T.bình Khá Yếu Yếu 7 3 10
162 Nguyễn Thị Linh Nhi 10A4 7,5 7,3 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
163 Phan Thảo Nhi 10A4 7,6 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
164 Huỳnh Thị Nhung 10A4 6,9 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
165 Lê Thị Tuyết Nhung 10A4 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 6 2 8
166 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10A4 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 7 9
167 Trần Duy Phúc 10A4 6,9 6,6 6,7 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 1 2
168 Nguyễn Duy Phương 10A4 6,8 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 7 7
169 Phan Thị Hồng Phương 10A4 7,3 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
170 Phan Vinh Quang 10A4 6,6 6,3 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 12 16
171 Nguyễn Hồng Quân 10A4 6,8 7,0 6,9 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
172 Phan Thị Mai Sương 10A4 8,0 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
173 Trang Thị Thu Thảo 10A4 6,7 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
174 Nguyễn Thị Lệ Thủy 10A4 7,3 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
175 Hoàng Thủy Tiên 10A4 6,7 6,9 6,8 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
176 Nguyễn Thị Thùy Tiên 10A4 7,7 8,1 8,0 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
177 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A4 6,7 6,9 6,8 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 1 4
178 Dương Lê Hà Vi 10A4 7,4 7,1 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
179 Dương Thị Hải Yến 10A4 7,8 8,0 8,0 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
180 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10A5 6,4 6,4 6,5 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 2 3
181 Nguyễn Công Bình 10A5 7,0 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
182 Phan Thị Linh Chi 10A5 6,2 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 3 6 9
183 Phạm Thanh Danh 10A5 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
184 Từ Ngọc Duy 10A5 5,8 6,0 5,9 Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 1 2 3
185 Phan Thị Mỹ Duyên 10A5 7,1 7,6 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 3 5
186 Nguyễn Văn Hậu 10A5 6,6 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 1 1
187 Lê Thị Hiền 10A5 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
188 Nguyễn Đức Hiền 10A5 7,1 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 2 4 6
189 Nguyễn Thị Thu Hiền 10A5 7,6 8,1 7,9 Khá Giỏi Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
190 Phạm Thị Hồng Hiếu 10A5 6,0 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 4 4
191 Trần Văn Hòa 10A5 6,5 6,6 6,6 Khá Khá Khá T.bình Khá Khá 2 1 3
192 Phan Thị Thúy Hồng 10A5 6,1 6,7 6,5 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
193 Đỗ Thị Huệ 10A5 7,1 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
194 Đỗ Hữu Huy 10A5 6,1 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 3 1 4
195 Phan Thị Khánh Huyền 10A5 6,2 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 7 8
196 Phạm Thị Thanh Huyền 10A5 6,3 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
197 Lê Phúc Khánh 10A5 5,4 5,7 5,6 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 0 1 1
198 Phan Hữu Kỳ 10A5 5,9 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 0 0
199 Lê Thị Thu Lan 10A5 5,9 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 1 1
200 Dương Văn Lễ 10A5 6,1 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
201 Lê Thị Mai Linh 10A5 6,8 6,7 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
202 Phan Thị Cẩm Ly 10A5 6,5 7,0 6,8 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
203 Nguyễn Nhật Minh 10A5 6,2 5,9 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 2 1 3
204 Phan Thị Hà My 10A5 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 1 0 1
205 Trần Thị Trà My 10A5 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
206 Nguyễn Thế Nghĩa 10A5 7,1 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 1 0 1
207 Phan Thị Trung Nhàn 10A5 6,6 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
208 Đoàn Thị Lan Nhi 10A5 6,5 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 3 3 6
209 Hoàng Lê Yến Nhi 10A5 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 5 5
210 Lê Văn Nhượng 10A5 6,2 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 1 1
211 Nguyễn Kim Phượng 10A5 8,0 8,3 8,2 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
212 Dương Minh Quảng 10A5 5,7 6,0 5,9 Yếu T.bình T.bình T.bình Yếu Yếu 1 2 3
213 Ngô Đình Quyền 10A5 6,4 6,7 6,6 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 2 1 3
214 Lê Văn Sơn 10A5 6,6 6,6 6,6 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
215 Nguyễn Thái Sơn 10A5 5,9 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 3 0 3
216 Phan Công Thăng 10A5 7,2 7,0 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
217 Phan Xuân Tiến 10A5 6,9 6,8 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 3 5
218 Hồ Thị Trang 10A5 7,1 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
219 Dương Văn Trọng 10A5 6,8 6,6 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
220 Hoàng Anh Tuấn 10A5 6,1 5,7 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 2 2 4
221 Hoàng Minh Tuấn 10A5 6,6 6,7 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
222 Hồ Lê Tuấn 10A5 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
223 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 10A5 6,2 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
224 Nguyễn Thị Khánh Vi 10A5 6,4 6,6 6,6 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 0 0
225 Nguyễn Đăng Anh Vũ 10A5 6,2 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 3 4
226 Bùi Thị Kim Anh 10A6 7,0 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
227 Hoàng Mai Anh 10A6 7,3 7,1 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
228 Nguyễn Thị Vân Anh 10A6 6,4 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
229 Bùi Thị Kim Ánh 10A6 6,6 6,7 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
230 Phạm Thị Hải Dương 10A6 6,8 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
231 Nguyễn Mậu Đại 10A6 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
232 Đỗ Nguyễn Hương Giang 10A6 7,4 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
233 Nguyễn Thị Lệ Giang 10A6 6,8 7,1 7,0 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
234 Trần Thị Hiên 10A6 7,7 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
235 Nguyễn Thúy Hiền 10A6 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
236 Nguyễn Thúy Hoa 10A6 6,8 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
237 Trương Thị Hồng 10A6 6,5 6,7 6,6 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
238 Hoàng Thị Khánh Huyền 10A6 7,5 7,2 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
239 Hồ Nhật Lâm 10A6 5,8 6,2 6,1 Yếu T.bình T.bình T.bình Yếu Yếu 4 0 4
240 Hoàng Thị Kiều Linh 10A6 7,2 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
241 Nguyễn Thị Thùy Linh 10A6 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
242 Phan Thị Mỹ Linh 10A6 7,3 7,7 7,6 Khá Khá Khá Yếu Tốt Tốt 0 1 1
243 Phạm Thành Long 10A6 6,9 6,6 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
244 Hoàng Thị Mỹ Lợi 10A6 5,5 5,4 5,5 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 2 6
245 Nguyễn Phương Lý 10A6 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
246 Hồ Thị Hoa Mai 10A6 7,3 7,7 7,6 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
247 Phan Thị Ngọc Mai 10A6 6,8 6,9 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
248 Nguyễn Thanh Nghĩa 10A6 7,7 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
249 Nguyễn Bảo Ngọc 10A6 7,4 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
250 Trần Thị Thảo Nhi 10A6 7,4 7,2 7,3 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
251 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10A6 6,3 6,2 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
252 Phạm Thị Ngọc Nhung 10A6 6,9 6,7 6,7 Khá T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
253 Dương Thị Quỳnh Như 10A6 7,3 8,0 7,8 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
254 Hồ Thị Quỳnh Như 10A6 7,3 7,5 7,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
255 Phan Thị Hồng Như 10A6 7,8 7,4 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
256 Hoàng Nguyên Phương 10A6 7,5 8,0 7,9 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
257 Hồ Thị Phương 10A6 7,2 7,4 7,4 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
258 Nguyễn Thị Như Phương 10A6 7,5 7,7 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
259 Võ Thị Như Phương 10A6 6,7 7,1 7,0 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
260 Phan Vy Quỳnh 10A6 7,1 7,2 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 6 1 7
261 Đặng Tiến Sỹ 10A6 6,8 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
262 Nguyễn Đức Tài 10A6 6,4 6,2 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
263 Võ Tắc Thiên 10A6 5,2 5,4 5,3 Yếu Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình 1 1 2
264 Lê Thị Thanh Thủy 10A6 6,7 6,6 6,6 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
265 Trương Thị Thúy 10A6 8,1 7,9 8,0 Giỏi Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
266 Hoàng Huệ Thương 10A6 6,6 6,5 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
267 Nguyễn Hoài Thương 10A6 6,8 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
268 Phan Hà Trang 10A6 7,2 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
269 Phan Huyền Bảo Trang 10A6 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
270 Nguyễn Quốc Việt 10A6 6,1 5,9 6,0 T.bình Yếu T.bình Khá T.bình T.bình 0 0 0
271 Hồ Thị Kim Yến 10A6 7,1 7,4 7,3 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 0 3
272 Bùi Tiến Anh 10A7 6,1 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Yếu Khá Khá 0 0 0
273 Lê Thị Minh Ánh 10A7 5,9 6,6 6,3 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
274 Nguyễn Thị Khánh Chi 10A7 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
275 Dương Thị Bạch Cúc 10A7 6,5 6,6 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
276 Nguyễn Võ Kỳ Duyên 10A7 6,5 6,5 6,5 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
277 Hồ Linh Giang 10A7 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Yếu Khá Khá 3 0 3
278 Lưu Bảo Giang 10A7 6,4 6,2 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
279 Cao Thị Mỹ Hạnh 10A7 6,2 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 0 2
280 Dương Thúy Thu Hiền 10A7 6,0 6,7 6,5 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
281 Phạm Thị Thu Hiền 10A7 6,5 6,5 6,5 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
282 Dương Thị Hoài 10A7 6,3 6,6 6,5 T.bình T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
283 Nguyễn Xuân Hòa 10A7 5,6 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 0 0 0
284 Đặng Thị Thanh Huyền 10A7 5,9 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Yếu Khá Khá 3 0 3
285 Nguyễn Phạm Ngọc Huyền 10A7 6,4 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
286 Phan Thị Khánh Huyền 10A7 6,3 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
287 Trần Mạnh Hưng 10A7 6,8 6,6 6,6 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 0 2
288 Lê Nhật Lam 10A7 5,5 4,3 4,7 T.bình Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 4 0 4
289 Trịnh Xuân Lộc 10A7 6,2 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
290 Bùi Thị Mai Ly 10A7 6,7 6,9 6,8 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
291 Nguyễn Thị Cẩm Ly 10A7 6,3 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
292 Nguyễn Đức Mạnh 10A7 6,5 6,5 6,5 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
293 Phan Thị Trà My 10A7 5,4 5,5 5,5 Yếu Yếu Yếu Yếu T.bình T.bình 2 0 2
294 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10A7 6,1 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
295 Võ Tuân Long Nhật 10A7 5,6 5,5 5,6 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 2 0 2
296 Đặng Quang Phúc 10A7 7,1 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
297 Đinh Thị Hoài Phương 10A7 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
298 Hồ Thị Hải Phương 10A7 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 0 2
299 Nguyễn Thị Lâm Phương 10A7 7,1 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
300 Võ Tuấn Quý Quân 10A7 5,3 5,1 5,2 T.bình Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 0 0 0
301 Hồ Thị Như Quỳnh 10A7 6,3 6,5 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
302 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10A7 7,0 7,0 7,0 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
303 Lê Thị Hông Thanh 10A7 7,2 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
304 Nguyễn Thị Phương Thảo 10A7 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 0 0
305 Phan Thị Thu Thủy 10A7 6,0 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
306 Võ Xuân Thủy 10A7 5,1     Yếu     T.bình     0 0 0
307 Hồ Thị Thương 10A7 6,2 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Yếu Tốt Tốt 0 0 0
308 Trần Thị Thương 10A7 6,5 7,0 6,8 Khá Khá Khá Yếu Khá Khá 0 0 0
309 Hồ Thị Thùy Trang 10A7 6,3 6,4 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
310 Lê Thị Thùy Trang 10A7 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
311 Phạm Thị Trang 10A7 5,7 5,6 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 0 0 0
312 Trần Nhật Trang 10A7 6,8 6,7 6,7 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
313 Bùi Đức Trung 10A7 5,4 5,4 5,4 T.bình Yếu Yếu T.bình T.bình T.bình 0 0 0
314 Ngô Thị Hải Yến 10A7 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá T.bình Khá Khá 0 0 0
315 Nguyễn Thị Hải Yến 10A7 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
316 Nguyễn Viết Bình 10A8 6,3 6,0 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
317 Phan Thị Thu Bích 10A8 8,7 8,7 8,7 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
318 Phan Thị Quỳnh Châu 10A8 6,4 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
319 Dương Văn Chiến 10A8 5,6 6,0 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
320 Lê Văn Dũng 10A8 5,9 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 2 3
321 Bùi Quang Đức 10A8 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 2 8 10
322 Dương Thị Phương Hà 10A8 6,1 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
323 Nguyễn Ngọc Hải 10A8 6,7 6,5 6,6 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 1 2
324 Lê Sỹ Hậu 10A8 6,1 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 1 2
325 Phan Nguyễn Trung Hiếu 10A8 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 7 7
326 Hoàng Trọng Huy 10A8 6,0 6,6 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 0 0
327 Nguyễn Thị Thu Hương 10A8 7,3 7,3 7,3 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 0 2
328 Nguyễn Quốc Kháng 10A8 5,8 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 1 1 2
329 Nguyễn Trung Kiên 10A8 5,8 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 4 4
330 Hoàng Kỷ Luật 10A8 5,6 5,9 5,8 T.bình Yếu T.bình Khá Khá Khá 1 2 3
331 Trần Thị Cẩm Ly 10A8 6,6 6,5 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
332 Trần Thị Trà My 10A8 7,3 7,1 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
333 Phan Thị Kim Ngân 10A8 7,0 6,7 6,8 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 1 1
334 Trần Thị Ngân 10A8 7,4 7,1 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
335 Phan Thị Nguyệt 10A8 6,7 6,4 6,5 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
336 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10A8 7,3 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
337 Lê Thanh Nhã 10A8 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
338 Nguyễn Khánh Như 10A8 6,8 6,1 6,3 Khá T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
339 Phan Thị Kiều Oanh 10A8 7,9 7,7 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
340 Hoàng Văn Phương 10A8 5,9 5,9 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 13 17
341 Hoàng Thị Thu Phương 10A8 5,6 6,0 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 3 5
342 Nguyễn Văn Phương 10A8 5,3 5,9 5,7 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 1 3 4
343 Lê Bình Quân 10A8 5,9 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 3 0 3
344 Quách Thái Sang 10A8 5,6 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
345 Nguyễn Thị Phương Thảo 10A8 7,5 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
346 Nguyễn Thị Phương Thảo 10A8 8,3 8,6 8,5 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
347 Trần Vy Thảo 10A8 5,9 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 2 3
348 Phan Hồng Thái 10A8 5,6 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
349 Nguyễn Thị Anh Thơ 10A8 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
350 Dương Thị Hoài Thương 10A8 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 3 3
351 Lê Thị Hoài Thương 10A8 6,7 6,6 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 3 0 3