Tin tức chung

Danh sách ủng hộ học sinh nghèo 2018-2019

9/5/2018 9:56:26 PM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
           TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH ỦNG HỘ
 Quỹ "Vì học sinh nghèo" năm học 2018-2019
TT Đơn vị ủng hộ Số tiền
1 Ông Trần Quang Vũ - CT UBND Huyện Bố Trạch   300.000
2 Thầy Phạm Hồng Việt - Hiệu Trưởng   300.000
3 Cô Lê Thị Mơ - P. HT   200.000
4 Thầy Nguyễn Bá Cầm - P.HT   200.000
5 Cô Phan Thị Lệ Thương - P. HT   200.000
6 Công đoàn nhà trường   500.000
7 Đoàn trường   500.000
8 Tổ Toán   300.000
9 Tổ Lý   200.000
10 Tổ Hoá   200.000
11 Tổ Sinh   200.000
12 Tổ Tin   200.000
13 Tổ Văn   300.000
14 Tổ Sử   200.000
15 Tổ Địa   200.000
16 Tổ GDCD   200.000
17 Tổ TD-QP   300.000
18 Tổ Ngoại ngữ   300.000
19 Tổ Công nghệ   200.000
20 Tổ Văn phòng   200.000
21 Lớp 10A1   200.000
22 Lớp 10A2   200.000
23 Lớp 10A3   200.000
24 Lớp 10A4   200.000
25 Lớp 10A5   430.000
26 Lớp 10A6   200.000
27 Lớp 10A7   200.000
28 Lớp 10A8   200.000
29 Lớp 10A9   200.000
30 Lớp 10A10   200.000
31 Lớp 10A11   200.000
32 Lớp 10A12   200.000
33 Lớp 11A1   200.000
34 Lớp 11A2   200.000
35 Lớp 11A3   200.000
36 Lớp 11A4   200.000
37 Lớp 11A5   200.000
38 Lớp 11A6   200.000
39 Lớp 11A7   200.000
40 Lớp 11A8   200.000
41 Lớp 11A9   200.000
42 Lớp 11A10   250.000
43 Lớp 11A11   200.000
44 Lớp 11A12   200.000
45 Lớp 11A13   200.000
46 Lớp 12A1   500.000
47 Lớp 12A2   400.000
48 Lớp 12A3   300.000
49 Lớp 12A4   200.000
50 Lớp 12A3   300.000
51 Lớp 12A5   200.000
52 Lớp 12A4   200.000
53 Lớp 12A6   300.000
54 Lớp 12A7   200.000
55 Lớp 12A8   200.000
56 Lớp 12A9   200.000
57 Lớp 12A10   200.000
58 Lớp 12A11   400.000
59 Lớp 12A12   200.000
  14.280.000
Bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng.
Bố Trạch, ngày 05 tháng 9 năm 2018