Tin tức chung

Danh sách tập thể cá nhân ủng hộ học sinh nghèo nhân khai giảng 2017-2018

9/5/2017 4:11:46 PM

     SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ
HỌC SINH NGHÈO CÓ NGUY CƠ BỎ HỌC
NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017- 2018
TT Tập thể, cá nhân  Số tiền  Ghi chú
1 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình          1.000.000  
2 Ông: Trần Minh Diệu- Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch              500.000  
3 Đại diện CMHS trường          1.000.000  
4 Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn              300.000  
5 Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn              500.000  
6 Thầy giáo: Phạm Hồng Việt- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Qúy Đôn              300.000  
7 Thầy giáo: Nguyễn Bá Cầm- PHT Trường THPT Lê Quý Đôn              200.000  
8 Cô giáo: Lê Thị Mơ- PHT Trường THPT Lê Quý Đôn              200.000  
9 Cô giáo: Phan Thị Lệ Thương- PHT Trường THPT Lê Quý Đôn              200.000  
10 Cô giáo: Lê Thị Tam- Trường THPT Lê Quý Đôn              200.000  
11 Cô giáo: Nguyễn Thị Bích Thuỷ- Trường THPT Lê Quý Đôn              100.000  
12 Cô giáo: Vương Thị Như Hiền- Trường THPT Lê Qúy Đôn              100.000  
13 Cô giáo: Nguyễn Thị Hiền- Trường THPT Lê Qúy Đôn              200.000  
14 Tổ Toán              300.000  
15 Tổ Vật lý              200.000  
16 Tổ Hóa học              200.000  
17 Tổ Sinh học              200.000  
18 Tổ Tin học              200.000  
19 Tổ Ngữ văn              500.000  
20 Tổ Lịch sử              200.000  
21 Tổ Địa lý              200.000  
22 Tổ Ngoại Ngữ              300.000  
23 Tổ GDCD              200.000  
24 Tổ Thể dục- Quốc phòng              200.000  
25 Tổ Công nghệ              200.000  
26 Tổ Văn phòng              100.000  
27 Tập thể lớp 12A1              200.000  
28 Tập thể lớp 12A2              200.000  
29 Tập thể lớp 12A3              300.000  
30 Tập thể lớp 12A4              400.000  
31 Tập thể lớp 12A5              200.000  
32 Tập thể lớp 12A6              200.000  
33 Tập thể lớp 12A7              200.000  
34 Tập thể lớp 12A8              400.000  
35 Tập thể lớp 12A9              200.000  
36 Tập thể lớp 12A10              200.000  
37 Tập thể lớp 12A11              200.000  
38 Tập thể lớp 12A12              200.000  
39 Tập thể lớp 11A1              500.000  
40 Tập thể lớp 11A2              500.000  
41 Tập thể lớp 11A3              200.000  
42 Tập thể lớp 11A4              200.000  
43 Tập thể lớp 11A5              200.000  
44 Tập thể lớp 11A6              200.000  
45 Tập thể lớp 11A7              200.000  
46 Tập thể lớp 11A8              200.000  
47 Tập thể lớp 11A9              300.000  
48 Tập thể lớp 11A10              200.000  
49 Tập thể lớp 11A11              200.000  
50 Tập thể lớp 11A12              200.000  
51 Tập thể lớp 10A1              500.000  
52 Tập thể lớp 10A2              200.000  
53 Tập thể lớp 10A3              200.000  
54 Tập thể lớp 10A4              200.000  
55 Tập thể lớp 10A5              200.000  
56 Tập thể lớp 10A6              200.000  
57 Tập thể lớp 10A7              200.000  
58 Tập thể lớp 10A8              200.000  
59 Tập thể lớp 10A9              200.000  
60 Tập thể lớp 10A10              200.000  
61 Tập thể lớp 10A11              200.000  
62 Tập thể lớp 10A12              200.000  
63 Tập thể lớp 10A13              200.000  
64 Tập thể lớp 10A14              200.000  
                                                Tổng cộng        16.900.000  
Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu chín trăm ngàn đồng
Ngày 05 tháng 9 năm 2017
Ban kiểm kê quỹ