Tài liệu

Mô tả tài liệu tải về QĐ cử tổ trưởng chuyên môn(10/12/2016 11:15:37 AM) QĐ cử tổ phó chuyên môn(10/12/2016 11:13:45 AM) QĐ BCĐ thực hiện quy chế dân chủ(10/12/2016 11:12:12 AM) QĐ BCĐ dạy thêm, học thêm(10/12/2016 11:10:12 AM) QĐ ban kiểm tra nội bộ(10/12/2016 11:09:21 AM) Quy định nâng lương trước thời hạn(10/12/2016 11:07:10 AM) Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ(10/12/2016 11:04:54 AM) Kế hoạch năm học 2016-2017(10/12/2016 11:03:21 AM)
Chọn trang

Hoạt động trường