Bài Viết

Thông báo tạm dừng tiếp công dân

4/1/2020 11:38:42 AM

  SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 


Số: 54/TB-THPT LQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bố Trạch, ngày 31 tháng 3 năm 2020

                                      

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tiếp công dân trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; để giảm nguy cơ mắc bệnh, chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại trường học và trong cộng đồng, trường THPT Lê Quý Đôn thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020. Đề nghị bảo vệ trường không cho phép công dân vào trường trong khoảng thời gian này. Trong trường hợp cấp thiết, công dân phải làm việc với nhà trường thì liên lạc qua điện thoại với Ban Giám hiệu (Thầy Phạm Hồng Việt - HT: 0948775333, cô Lê Thị Mơ - P. HT: 0948563680, cô Phan Thị Lệ Thương - P. HT: 0942801868, cô Lê Thị Thu Hà - P. HT: 0913084353), nhân viên tổ Văn phòng (cô Nguyễn Thị Hương Bình: 0888218456; cô Trần Thị Thu Hà: 0888540638) để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:     

- CB, CC, VC đơn vị (TB);

- Thông báo Website, Bảng tin;

- Lưu: VT.       

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Thu Hà

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung
  Mã xác nhận: 1124

Hoạt động trường